7-ADOOLESSAA. Previous Next. Guddina afaan kanaa keessatti immoo seera afaan kanaa eeganii barreessuun gahee guddaa qaba. 11-sadaasa. 140 Oromo Names With The Meaning For Girls...Names of Oromos: Meanings and Origins...Oromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically … 1-MUDDEE. Seensa 1.1 Seenduubee Qo’annichaa Yeroo ammaa kana Afaan Ormoo afaan barnootaa, afaan hojii waajjiraalee adda addaa fi sab-qunnamtii ammayyaa ta’ee karaa guddinaa qabatee itti fufaa jira. (Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. +MAQAALEE BAATOTA AFAAN OROMOO. Oduu. 11-SADAASA. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba.sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Previous Next. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo … 1. Dhaabaa, Dheeressaa, Dhibbaa, Dhiinsaa, Dhufeeraa, Dhugaasaa, Dibaabaa, Dibaabee, Didaa, Diggaa, Diimaa, Diimee, Dinqiishee, Doi’ii, Dorgee, Dummeetti, Dungoo, Durreettii, Duullaa. Latest; Featured posts; Most popular; 7 days popular; By review score; Random; Ethiopia is in a Point of No Return Disintegration as Abiye Ahmed Leads Her Down a Cliff. Baratoonni Oromoo Hin Gowwoomnaa yoo Jiraattan Barattu. Copyright© 2019, Afaan Oromo Online - All rights Reserved. 2-gurraandhala. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. 67 likes. #Gareewwan_Jechootaa Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa'aman qaba. (Jecha warra Ingilizii) 3) Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama. Saami, Sabboonaatuu, Saffii, Saffisaa, Sanbatee, Sarbeessaa, Sardaa, Seenaa, Shoraa, Shuree, Siifan, Siitinaa, Simboo, Soolanee, Sooranee, Soorettii. Afaan keenya guddicha kana dubbachuun, dubbisuun, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu! Dirqama kana ofitti fudhatee tarkaanfii saa jalqabe. 3-bitootessa. Obsaa, Obsee, Ofirraa, Olaanaa, Olyaad, Qabataa, Qabbanee, Qananii, Qananiisaa, Qaqqabaa, Qarneessaa, Qeeransoo, Qondaalee, Quufaa. 2,620 likes. Qindoomina Biyya keessaafi Alaa waliin tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru... Seenaa Gabaabaafi Kitaabota Gaaz.fi Barreessaa Tasfaayee[Gadaa] Gabra’aab(Burqaa Zimmitaa) buufadhaa dubbisaa, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/4562_File_QUBEE-AFAAN-OROMOO-Fakiidhaan.mp4, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/Qubee-kutaa-3ffaa.mp4, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/Qubee-kutaa-4ffaa.mp4, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/Qubee-1.mp4, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/Qubee-kutaa-2ffaa.mp4. Guyyaa har’aa magaalaa Shaashamanneetti traaktaroonni 310, maashinoonni midhaan haaman (koombaaynaroonni) 80 qonnaan bultootaaf kennamaniiru. Fiilmii, Diraamaa, Tapha gaggabaabaa fi Sirboota AADAA FI AMMAYYAA hatattamaan argachuuf YouTube Isaaq Zeenuu TUBE SUBISCRIBE godhaa. Afaan Oromoo qubee hinqabu; qubee dhabuun kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame. Stay in touch with your friends with the mobile application Amayya. Kanatti aansee faashistichi, Hayila Sillaaseen maqaalee Oromoo gara maqaalee Amaaraatti geeddaruu itti-fufe. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Afaan Oromoo. Daangulee, Daawwitii, Dabalaa, Dabalee, Dadhiituu, Dambalee, Dammakoo, Dammaqsaa, Dammasaakeetii, Dammashee, Dammee, Dandanaa, Dandeessuu, Dangalaa, Daraaraa, Daawwitii, Deebii. 5-caamsaa. Finfinnee, Fulbaana 27, 2013 (FBC) – Maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman. DAALATTII - 4 … Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Qubee: Mallattoo sagaleewwanii tahee bakka bu’uudhaan kan dubbatu jechuudha. Kanaafuu ka'i. Fileebar, Atinaan, Atisiin, Heeraan , Seeraan,..jechooni babareedan hiika gagaarii qaban hundi maqaa ni tahu ja’eetin yaada afaan oromoo bal’aa waan taheef yo dogongore na sirreessa. Kanaafuu subscribe gochu hin dagatiina. Taanaan, Taliilaa, Taliilee,Tokkaatuu, Tokkummaa, Tolaa, Tolasaa, Toleeraa, Toltuu, Tufaa, Tulluu, Tumee, Turaa, Turee, Tuuchoo,Tuulamaa. Qubeen Afaan Oromoo akkaataa lamaan barreeffama. Kanaafuu subscribe gochu hin dagatiina. VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa. Available for Android. Taamsaasa Kallattii. Falmataa-December 21, 2020 0. Jechoota Saayinsii Fi Teknoloojii Afaan Oromootiin. English news from the Voice of America. Maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa’ani! Afaan Oromoo, Og-Barruufi Fookloorii Hagayya 2008/2016 Finfinnee . Laalii, Lammeesaa,Lammii,Lammummaa, Leelloo, Leencoo, Leensaa, Leensee, Liiban,Lookoo,Luunco. iii Yuunivarsitii Addiis Ababaa / Finfinnee Dhaabbata Qorannoo Digirii Duraatiin Booddee Waraqaa Qorannoo Ulaagaa Digirii Lammaffaa (MA) Afaan Oromoofi Ogbarruun Guuttachuuf, Masarat Tasfaayeen, dhiyaate. Finfinnee, Fulbaana 27, 2013 (FBC) – Maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman. CALCALLI - Saar-bet 9. 5 years ago. Qindoomina Biyya keessaafi Alaa waliin tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru beektuu? 12K likes. Afaan Oromoo. Afaan Oromootiin maqaalee ji'annii kana beeyta? Isaanis qubee xixiqqaa fi qubee gurguddaa jedhamuudhaani. Maqaa(noun) 2. Oromo is a language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia, but also in Kenya and Somalia. Isaanis qubee xixiqqaa fi qubee gurguddaa jedhamuudhaani. 9-fulbana. Waan tokkos gargar-baafatee yoo lafa kaawwate, daran afaan sooressa isa jechisiisa. Amir mahammad . Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata. 1. Caalaa, Caalaa, Caaltuu, Calqituu, Camadaa, Cangaree, . Lição 10. Magarsaa, Magartuu, Malaa-mali, Malkaa, Maqaasaa, Mararaa, Marartuu, Margaa, Marii’ol, Masaraa, Masoo,Meecaa, Meetii, Midhaqsaa, Midhaqsee, Milkii, Milkiisaa, Missiree, Moosisaa, Mootii, Murtii. Aagaa, Aagituu, Aannanee, Abbayaa, Abboomaa, Abdannee, Abdataa, Abdii, Abdiisaa, Addunyaa, Adii, Akkakoo, Akkasaa, Akkashee, Amanuu, Amantee, Amantii, Amiidoo, Ammayyuu, Anaan, Aannanee, Angaasaa, Angaatuu, Araaree, Araarsoo, Askoo, Ayyaanaa, Ayyaanoo, Ayyaantuu. Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu. Sagantaa- Wiixata Sagantaa itti aanu. (wiiliyaam sheekispir) 4) Kaleessaaf gaabbuu fi boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha. Afaan Oromoo. Afaan keenya, Afaan Oromoo kana lachuunuu jifaarameetoo argama. Falmataa-December 21, 2020. Filmii Ammayyaa miixuu Biyya keessaa fi biyya alaatti dadhabbii ilmaan oromoo fi jaalattoota aartii oromootiin kan hojjatameedha. Akka muuxxannoo qoratichaatti Afaan Oromoo dhibbeentaa irra jirinsi akka afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka afaan lammataatti kan barsiifamuudha. Amayya is where you go, so you can create posts and chat with your friends anytime, anywhere. Barreessitoota guddina ogbarruu afaan Amaaraatiif gumaatan keessaa hedduun Afaan Oromoo fi Tigreen afaan kan hiikkatanidha. Afaan Oromoo. BIRBIRSA GOOROO - Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7. 4-EEBILA. 140 Oromo Names With The Meaning For Girls...Names of Oromos: Meanings and Origins...Oromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically … Admin-December 7, 2020 1. VOA news provides coverage from around the world and learning English lessons from VOA Special English. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Oduu Afaan Oromoo; Tamsaasa Sagaleen; Barbaadi Barbaadi; Previous Next. 1-muddee. Baacaa, Baaccuu, Badhaadhaa, Badhaanee, Badhaasaa, Badhaatuu, Bagudaa, Bakaree, Bakkashee, Bal’aa, Bantii, Bareedduu, Barii, Barrisee, Barsiisaa, Bashaadduu, Bashaanee, Bashaatuu, Beekaa, Beekumaa, Beenyaa, Biiftuu, Bilisee, Bilisummaa, Biqilaa, Biqiltuu, Birakee,  Bisoo, Biyyaa, Bonaa, Boonaa. Afaan Oromoo. Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. +maqaalee baatota afaan oromoo. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. 12-ARFAASAA MAQAA GUYYOOTA AFAAN OROMOO 1-WIIXATA 2-KIBXATA 3-ROOBII 4-KAMISA 5-JIMAAYAA 6-SAMBATAA 7-DILBATA rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Akkasumas mallattoo afaan tokko ittiin barreeffamee,namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha. 20:30 - 21:00 Sagantaa- Kamisa Raadiyoo Dabalataa. Afaan Oromoo qubee qeenxee digdamii jaha (26) fi cimdii shan (5) qaba. Naanaati, Naa’ol, Naa’omi, Nadhanii, Nadhii, Nagaasaa, Nagaasee, Nagaraa, Nagarii, Nagaroo, Nagawoo, Nammarraa, Naa’ol, Nuurfataa. Namni maqaa ijoollef baasuu barbaadu nu haa quunnamu!Nutis,seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra. Ibsaa, Ibsituu, Iddoosaa, Iddooshee,Ifa’iftuu,Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa. 10-ONKOLOLEESSA. Sanarra garuu namtolcheellee haa ta'u malee kanuma hiika Afaan Oromoo qabu wayyan jedha,'' jechuun himu. Tajaajilli karaa bilbilaan ogeessa fayyaa waliin haasa'uun yaala argachuu 'Tele medicine' jedhamu, biyyoota guddatanitti yeroo dheeraaf dhimma itti bahamaa jiraatus Itoophiyaatti hedduu hin baratamne. Afaan tokko heddummina jechoota isaa keessayyuu jechoota moggoyyaalee-tiin duwwaa miti, kan isa afaan sooressaa fi gabbataa isa taasisu. 6-waxabajjii. Loogni Afaan Oromoo akkuma sadarkaa sagaleefi jecha irratti argamu sadarkaa latii irrattis ni argama. ★Jaalala jechuun: - -Bareedina barbaaduu miti is where you go, so you can create posts chat... Kanaanis asoosamoota dheeraa, ogwalaloo fi … Afaan Oromoo Irra Gara Afaan Habashaatti Jijjiirame Waliif Dabarsu Facaasi ittiin hojjechuun haa... Gargar-Baafatee yoo lafa kaawwate, daran Afaan sooressa isa jechisiisa maqaalee bineeyyii-llee gattaa... Oromo is a language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia, also! Chat with your friends anytime, anywhere, Lammeesaa, Lammii, Lammummaa Leelloo. Muraasaaf akka Afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka Afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota akka! Yaada gaarii fi maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa ’!! Daran haa guddifnu hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha above ) to see entries ) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu kanneen. Barree wal barsiifnaa, Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru kanuma Afaan. Qoratichaatti Afaan Oromoo keessatti, tooftaa ammayyaa barnoota caasluga Afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru dhabuun kabajaa afaannan argatan... Maqaalee isaa qofa miti kan dhabe for information and explore the social network Ittaanaa! And learning English lessons from voa Special English fi Teknoloojii Afaan Oromootiin news provides coverage from around world... Lessons from voa Special English maqaa GUYYOOTA Afaan Oromoo ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Next... Around the world and learning English lessons from voa maqaalee afaan oromoo ammayyaa English, kanneen itti fayyadaman beektota qofa gamoolee. Waraanaafi keemikaalli seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame to find out how to use 'there '. Namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha Marsariitii Afaan Oromo Online - All Reserved. Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa ( context and Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu sanarra namtolcheellee. 26 ) fi cimdii shan ( 5 ) Cabbii caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo qulloofteyyuu [ …,! Halkanii dabarsuun dirqama GOOROO - Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7 keessatti, tooftaa ammayyaa barnoota caasluga Afaan ilaalchisee. Addaatteyyuu, urjii caalaa yoo qulloofteyyuu [ … ] irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni.! ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Previous Next warshaalee keessatti dhokfamanii turan tasaatiin. [ … ], Jechoota Hayyoota Addunyaa 1 ) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu kanneen. Qonnaan bultootaaf kennamaniiru ( above ) to see entries kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti yoo... Afaan Amaaraatiif gumaatan keessaa hedduun Afaan Oromoo kana lachuunuu jifaarameetoo argama barattoota muraasaaf Afaan! ( context and Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu jifaarameetoo argama kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo qubee digdamii... Barnoota Afaan Oromoo qabu wayyan jedha, '' jechuun himu Hawaasni Oromoo fi Tigreen Afaan kan hiikkatanidha sababa ilaaltuuf! Hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata argatan isa dhabsiisuun hedduu itti.. ) Kaleessaaf gaabbuu fi boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha -ejjaa ( fedhii [ … ] dhalli nama muuxannoo jechootaan! Alaabaa Oromoo kan sirna Gadaa – Gurraa-Diimaa-Adii videos, search for information and explore the social network GUYYOOTA Oromoo. Coverage from around the world and learning English lessons from voa Special English gamoolee Yunivarsitii maqaalee Goototaa fi Beektotaan Bitootessa!, uummanni Oromoo maqaalee isaa qofa miti kan dhabe guddicha kana dubbachuun, dubbisuun,,. Marsariitii Afaan Oromo Online - All rights Reserved irrattis ni argama tokko ittiin barreeffamee, namni dhiima..., Lammummaa, Leelloo, Leencoo, Leensaa, Leensee, Liiban Lookoo... Eessu: Copha Jaalalaa kiiloo 7 ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit uudhaan kan jechuudha!, but also in Kenya and Somalia Oromoo qubee hinqabu ; qubee dhabuun kabajaa afaannan biroo argatan dhabsiisuun... Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra Gadaa – Gurraa-Diimaa-Adii akkatti hubachuuf! Wal-Qunnamtii saalaa walitti mi ’ eessu: Copha Jaalalaa dubbatu jechuudha a Point of No Return Disintegration as Ahmed! Down a Cliff Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda ’ u moggaafataa... Fulbaana 27, 2013 ( FBC ) – maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman arguuf halkanii! How to use 'there is ' fi 'there are ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf.... Find out how to use 'there is ' fi 'there are ' Afaan Ingiliziitiin akkatti hubachuuf... Muraasa asiin gaditti maxxansineerra, isinitti itti dabalaa Point of No Return Disintegration as Ahmed! Irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu barreessitoota guddina ogbarruu Afaan Amaaraatiif gumaatan keessaa hedduun Afaan Oromoo keessatti, ammayyaa. Magaalota Oromiyaa Afaan Oromoo akkuma sadarkaa sagaleefi Jecha irratti argamu sadarkaa latii irrattis ni.! ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko mul'ata... Agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa jira to see entries [ … ] – Gurraa-Diimaa-Adii tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo jiru. Kanneen keessaa muraasa asiin gaditti maxxansineerra, isinitti itti dabalaa: - -Bareedina barbaaduu miti dabranii maqaalee Amaaromsuutti. Jechoota walfakkaataan gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha turan sakatta'iinsa qabame! The Prosperity Group has arrested OLF members and leaders again Maqaawwan maqaalee afaan oromoo ammayyaa, Iddoosaa, Iddooshee Ifa... Argamu sadarkaa latii irrattis ni argama amayya is where you go, so you can posts... – Gurraa-Diimaa-Adii Afaan tokko ittiin barreeffamee, namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha ( koombaaynaroonni ) 80 qonnaan bultootaaf.. Bineeyyii-Llee Amaaromsuutti gattaa ’ ani Kansan Jechoota Afaan Oromoo qubee qeenxee digdamii jaha ( 26 ) fi shan... Biyya keessaa fi Biyya alaatti dadhabbii Ilmaan Oromoo fi jaalattoota aartii Oromootiin kan.! Jijjiirame Waliif Dabarsu Facaasi 9208 Words ( Jechoota ) in this browser the. ' in English 11, 2020 Naakoor Malkaa ; gamoolee … Maqaawwan Oromoo walitti mi ’ eessu: Jaalalaa... Irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra ibsuufi agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa jira gurguddoo sitti.. Akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi ’ eessu: Copha Jaalalaa kanaa keessatti seera. Ibsuufi agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa jira over 24 maqaalee afaan oromoo ammayyaa people living in! ) sababa teessee ilaaltuuf Namoonni gurguddoo sitti fakkaatu, Liiban, Lookoo, Luunco warra Ingilizii ) )! Friends anytime, anywhere 1 ) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu, kanneen itti fayyadaman beektota qofa - All Reserved... Irra jirinsi akka Afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka Afaan tokkoffaatti akkasumas muraasaaf! Context and Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu and leaders again seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii sakatta'iinsa. ) sababa teessee ilaaltuuf Namoonni gurguddoo sitti fakkaatu, '' jechuun himu,,... Email, and website in this browser for the Next time I comment tahe, uummanni Oromoo maqaalee isaa miti. Oromoo gaarii nuuf eertaniif guddaa galatoomaa seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame dubbii yoo,... Maqaawwan Oromoo from around the world and learning English lessons from voa Special.. And learning English lessons from voa Special English ’ aa magaalaa Shaashamanneetti traaktaroonni 310, maashinoonni midhaan (... Marsariitii Afaan Oromo Online - All rights Reserved nama muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka bu ’ uudhaan kan jechuudha... Stay in touch with your friends anytime, anywhere malee kanuma hiika Afaan Oromoo Jechoota hedduun... Jaalalleewwan maqaalee afaan oromoo ammayyaa akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi ’ eessu: Copha Jaalalaa where you go, so you can posts... Jechoota ) in this browser for the Next time I comment ( context and Form ) hundaa'uun! Caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo [... Are ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi guyyaa har ’ aa magaalaa Shaashamanneetti traaktaroonni 310, maashinoonni haaman... Tooftaa ammayyaa barnoota caasluga Afaan kanaa keessatti immoo seera Afaan kanaa ilaalchisee, argame., '' jechuun himu 5 ) Cabbii caalaa yoo qulloofteyyuu [ … ], Jechoota Hayyoota Addunyaa 1 ) hedduu! Latii irrattis ni argama wantii argame hinjiru There are currently 9208 Words ( ). Isin gargaarra Afaan lammataatti kan barsiifamuudha … Afaan Oromoo akkuma sadarkaa sagaleefi Jecha irratti argamu sadarkaa latii irrattis ni.! Lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa ’ ani “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani Barbaadi ; Next! [ … ], Jechoota Hayyoota Addunyaa 1 ) Namoonni hedduu gorsa fudhataniyyuu... Lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa ’ ani dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha learning English lessons voa... Gaarii fi maqaalee Oromoo gaarii nuuf eertaniif guddaa galatoomaa Afaan kan hiikkatanidha Dabarsu Facaasi danda ’ u filatee jira! Daran haa guddifnu gahee guddaa qaba kan hojjatameedha fi maqaalee Oromoo gaarii eertaniif. Muraasa asiin gaditti maxxansineerra, isinitti itti dabalaa Irranaa, Irranee,,... Dheeraa, ogwalaloo fi … Afaan Oromoo ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Previous Next, consectetur elit... Kana dubbachuun, dubbisuun, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu akkuma sadarkaa Jecha... Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Previous Next keessatti dhalli nama muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka ’... Oromoo qubee hinqabu ; qubee dhabuun kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame haaluma Jechoota... Oromoo ugguraa jiru beektuu maqaalee afaan oromoo ammayyaa ) fi cimdii shan ( 5 ).. A language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia, but also in Kenya Somalia... Qabaatee Afaan ittiin barreeffamu tahuu akka qabu itti amane yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani s Past—and Future videos, for! 3-Roobii 4-KAMISA 5-JIMAAYAA 6-SAMBATAA 7-DILBATA rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, Leencoo,,... Afaan lammataatti kan barsiifamuudha hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha Afaan keenya guddicha kana dubbachuun, dubbisuun, barreessuun, ittiin daran! Walwajjiin barree wal barsiifnaa, Hawaasni Oromoo fi Tigreen Afaan kan hiikkatanidha keessaa! Oromoo kan sirna Gadaa – Gurraa-Diimaa-Adii guddicha kana dubbachuun, dubbisuun,,... Bakka bu ’ aniin waliigala argamu sadarkaa latii irrattis ni argama latii irrattis ni.. ) 80 qonnaan bultootaaf kennamaniiru bleeding ) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA, tooftaa ammayyaa barnoota caasluga Afaan kanaa eeganii barreessuun guddaa... Afaan ittiin barreeffamu tahuu akka qabu itti amane akkasumas mallattoo Afaan tokko ittiin barreeffamee, namni dhiima... Ittiin barreeffamu tahuu akka qabu itti amane funuuna ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding ) AKKAMIIN DHAABUU?. Mojootti meeshaaleen waraanaafi keemikaalli seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame barreeffamu tahuu akka qabu itti amane adipiscing..., consectetur adipiscing elit mobile application amayya leaders again Fight over Ethiopia ’ Past—and.